Osa 2

Tiedon lähettäminen palvelimelle

HTML-sivuille voi määritellä lomakkeita (form), joiden avulla käyttäjä voi lähettää tietoa palvelimelle. Lomakkeen määrittely tapahtuu form-elementin avulla, jolle annetaan attribuutteina polku, mihin lomake lähetetään (action), sekä pyynnön tyyppi (method). Pidämme pyynnön tyypin toistaiseksi POST-tyyppisenä.

Lomakkeeseen voidaan määritellä mm. tekstikenttiä (<input type="text"...) sekä painike, jolla lomake lähetetään (<input type="submit"...). Alla tekstikentän name-attribuutin arvoksi on asetettu nimi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun lomakkeen tiedot lähetetään palvelimelle, tulee pyynnössä nimi-niminen parametri, jonka arvona on tekstikenttään kirjoitettu teksti.

<form action="/" method="POST">
  <input type="text" name="nimi"/>
  <input type="submit"/>
</form>

Kun käyttäjälle näytetään yllä oleva lomake selaimessa, käyttäjä näkee tekstikentän sekä napin. Kun käyttäjä painaa nappia, lomakkeen tiedot lähetetään POST-tyyppisenä pyyntönä palvelimelle palvelimen juuriosoitteeseen (action="/"). Mikäli osoitetta, mihin lomakkeen tiedot lähetetään, halutaan muuttaa, tulee attribuutin action arvoa muokata sopivasti.

Web-sovellukset eivät kaikki sijaitse palvelimen juuressa. Palvelimella voi olla useampia sovelluksia — esimerkiksi https://palvelin.net/sovellus1/ ja https://palvelin.net/sovellus2/ voivat osoittaa eri sovelluksiin. Jos osoitteessa https://palvelin.net/sovellus2/ olevassa lomakkeessa on määritelty lomakkeen lähetysosoitteeksi "/", lähetetään lomake osoitteeseen https://palvelin.net/. Tämä ei ole toivottua, sillä lomakkeen sovellus sijaitsee polussa https://palvelin.net/sovellus2/.

Thymeleafin ja Springin avulla lomakkeista voi tehdä sovelluksen juuripolusta riippumattomat. Tämä tapahtuu määrittelemällä lomakkeen action-attribuutti Thymeleafin avulla muodossa th:action="@{/}". Tällöin lomaketta luodessa lomakkeen polku määritellään sovelluksen sijainnin perusteella, riippumatta sovelluksen sijainnista.

<form th:action="@{/}" method="POST">
  <input type="text" name="nimi"/>
  <input type="submit"/>
</form>

Nyt, mikäli sovellus sijaitsee polussa https://palvelin.net/sovellus2/, käyttäjälle näkyvään lomakkeeseen vaihdetaan Thymeleafin toimesta action-attribuutin arvoksi "/sovellus2/". Vastaavasti, mikäli sovellus sijaitsee palvelimella polussa https://palvelin.net/sovellus1/, yllä oleva määrittely muokkaa lomakkeen action-attribuutin arvoksi polun "/sovellus1/".

Lomakkeen avulla lähetetty tieto — jos lähetysmetodiksi on asetettu "POST" — vastaanotetaan annotaation @PostMapping avulla. Annotaatio on kuin @GetMapping, mutta annotaatiolla merkitään, että polkuun liitetty metodi kuuntelee POST-tyyppisiä pyyntöjä.

Esimerkiksi yllä olevan lomakkeen tiedot, eli lomakkeen lähettämä parametri nimi, voidaan käsitellä seuraavanlaisella metodilla.

@PostMapping("/")
public String post(@RequestParam String nimi) {
  System.out.println(nimi);
  return "index";
}

Yllä oleva metodi kuuntelee POST-tyyppisiä pyyntöjä sovelluksen juuripolkuun. Se saa merkkijonotyyppisen nimi-nimisen parametrin pyynnön mukana. Metodi tulostaa parametrin arvon System.out.println-kutsun avulla ja pyytää Thymeleafia näyttämään kansiosta src/main/resources/templates/ tiedoston index.html.

Loading

Post/Redirect/Get -suunnittelumalli

Kun palvelimelle lähetetään tietoa POST-tyyppisessä pyynnössä, pyynnön parametrit kulkevat pyynnön rungossa. Mikäli yllä olevan tehtävän lomakkeella lähetetään tietoa palvelimelle, vaikkapa merkkijono "Hei maailma!", on pyyntö HTTP-muodossa seuraavanlainen.

POST / HTTP/1.1
Host: localhost:8080
// muita otsakkeita

content=Hei maailma!

Edellisessä tehtävässä POST-pyyntöä käsittelevä metodi palautti merkkijonon "redirect:/". Mistä tässä oikein oli kyse?

Oikeastaan kaikki pyynnöt, joissa lähetetään tietoa palvelimelle, ovat ongelmallisia jos pyynnön vastauksena palautetaan näytettävä sivu. Tällöin käyttäjä voi sivun uudelleenlatauksen (esim. painamalla F5) yhteydessä lähettää aiemmin lähettämänsä datan vahingossa uudelleen.

Palvelimen toiminnallisuus, joka vastaanottaa dataa, tulee toteuttaa siten, että lähetetyn tiedon käsittelyn jälkeen käyttäjälle palautetaan vastauksena uudelleenohjauspyyntö. Tämän jälkeen käyttäjän selain tekee uuden pyynnön uudelleenohjauspyynnön mukana annettuun polkuun. Tätä toteutustapaa kutsutaan Post/Redirect/Get-suunnittelumalliksi ja sillä mm. estetään lomakkeiden uudelleenlähetys, jonka lisäksi vähennetään toiminnallisuuden toisteisuutta.

Alla on toteutettu POST-tyyppistä pyyntöä kuunteleva polku sekä siihen liittyvä toiminnallisuus. POST-tyyppinen pyyntö määritellään annotaation @PostMapping avulla. Palauttamalla pyyntöä käsittelevästä metodista merkkijono redirect:/ kerrotaan, että pyynnölle tulee lähettää vastauksena uudelleenohjauspyyntö polkuun "/". Kun selain vastaanottaa uudelleenohjauspyynnön, tekee se GET-tyyppisen pyynnön uudelleenohjauspyynnössä annettuun osoitteeseen.

package uudelleenohjaus;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

@Controller
public class RedirectOnPostController {

  private String message;

  @GetMapping("/")
  public String home(Model model) {
    model.addAttribute("message", message);
    return "index";
  }

  @PostMapping("/")
  public String post(@RequestParam String content) {
    this.message = content;
    return "redirect:/";
  }
}

Alla kuvatussa sekvenssikaaviossa näyttään lomakkeen lähettäminen POST / Redirect / GET -mallilla. Ensin käyttäjä kirjoittaa selaimeen haluamansa osoitteen ja painaa enter. Tämän johdosta selain tekee palvelimelle GET-tyyppisen pyynnön. Palvelin palauttaa vastauksena HTML-sivun — oletamme, että HTML-sivu sisältää myös lomakkeen. Käyttäjä täyttää HTML-sivulla olevan lomakkeen ja painaa lomakkeen lähetä-nappia. Selain tekee POST-tyyppisen pyynnön palvelimelle. Pyynnön rungossa on käyttäjän lomakkeeseen täyttämät tiedot. Palvelin vastaanottaa pyynnön, käsittelee sen, ja lähettää vastauksena uudelleenohjauspyynnön. Pyynnön vastausta ei näytetä käyttäjälle, vaan selain tekee automaattisesti uuden GET-tyyppisen pyynnön uudelleenohjauspyynnön osoittamaan osoitteeseen. Palvelin palauttaa vastauksena HTML-sivun, joka näytetään käyttäjälle.

title POST / Redirect / GET;note left of Client: User types in an address and presses enter;Client->Server: GET /index.html HTTP/1.1;note right of Server: Server determines what\nto do with the request;Server->Client: HTTP/1.1 200 OK\n// headers\n\n<html>...;note left of Client: User looks at the page, fills the\nform, and submits it;Client->Server: POST /form HTTP/1.1\n\n// content;note right of Server: Server processes the request\nand sends a redirect response;Server->Client: HTTP/1.1 302 Found\nLocation: /index.html\n// other headers;note left of Client: Browser receives a redirect\nmessage and proceeds to\nretrieve the new page immediately;Client->Server: GET /index.html HTTP/1.1;Server->Client: HTTP/1.1 200 OK\n// headers\n\n<html>...
Loading
:
Loading interface...
:
Loading interface...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan: